Golpes de Karatê

Socos

A baixo estão alguns dos principais golpes de socos no Karatê:

AGUE-ZUKI ENPI-UTI HAISHU-UTIGYAKU-ZUKI HAITO-UTIKAGUI-ZUKI MAWASHI-ZUKI MOROTE-ZUKI OI-ZUKISEIKEN-TYOKU-ZUKISHUTO-UTI TATE-ZUKI TEISHO-UTI TETTSUI-UTI URAKEN-UTI URA-ZUKI YAMA-ZUKI

 

Chutes

A baixo estão alguns dos mais conhecidos chutes de Karatê:

FUMIKOMI HIZA-GUERI MAE-GUERI-KEAGUE-MAE-GUERI-KEKOMI MAWASHI-GUERI MIKAZUKI-GUERI USHIRO-GUERI YOKO-GUERI-KEAGUE-YOKO-GUERI-KEKOMI YOKO-TOBI-GUERI